UKR.ZONE
Оголошення
Знайти
ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

Відповідно до статті 633 Цивільного Кодексу України цей Договір є публічним договором і, одночасно, згідно зі статтею 641 ЦК України пропозицією укласти Договір на викладених нижче умовах, та у разі прийняття (акцепту) викладених нижче умов будь-яка дієздатна фізична або юридична особа ( далі - Користувач) зобов'язується виконувати умови цього Договору.

Цим Виконавець (Фізична особа-підприємець Дудка Олексій Михайлович) пропонує Користувачам мережі Інтернет використовувати сервіси Сайту Ukr.zone на умовах, викладених у цьому Договорі.

Якщо Користувач не погоджується з цим Договором повністю або частково, Користувач повинен відмовитись від використання цього сайту. Ці умови регулюють використання Користувачем Сайту та послуг Сайту. Використання послуг сайту означає, що Користувач ознайомлений із цим Договором, розуміє та приймає його умови. У разі незгоди Користувача з будь-яким із положень цього Договору, Користувач не має права використовувати сервіси Сайту.

Пройшовши процедуру реєстрації, що є достатньою для отримання можливості використання сервісів сайту, та/або ознайомившись із Правилами користування сайтом Користувач підтверджує свою дієздатність та прийняття умов Договору в повному обсязі, без будь-яких застережень та винятків. Відповідно до ч. 2 ст.642 ЦК України з моменту завершення процедури реєстрації та ознайомлення з Правилами користування сайтом Користувач здійснює Акцепт, цей Договір вважається укладеним між Виконавцем та Користувачем.

ТЕРМІНИ

У цьому Договорі, якщо зміст не вимагає іншого, наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

Виконавець – Фізична особа-підприємець Дудка Олексій Михайлович, Індивідуальний податковий номер №3035424310.

Адміністрація та модератори сайту – уповноважені особи Виконавця, до безпосередніх функцій яких входить адміністрування належної роботи сайту ukr.zone та контроль за дотриманням користувачами вимог цього Договору та вимог, наведених на Сайті, при розміщенні оголошень.

Акцепт – повне прийняття Користувачем умов Договору.

Бізнес-користувач - користувач, який використовує Сайт у бізнес-цілях, і відповідає хоча б одній із зазначених у цьому Договорі ознак. Користувач може вважатися Бізнес-користувачем незалежно від того, чи зареєстрований такий користувач як суб'єкт підприємницької діяльності у встановленому законодавством порядку та/або здійснює таку діяльність без відповідної реєстрації.

Особистий гаманець - сервіс сайту, призначений для обліку надходжень та використання коштів Користувача, а також решти коштів, які можуть бути використані Користувачем для замовлення послуг Виконавця.

Користувач - будь-яка дієздатна фізична або юридична особа, яка прийняла умови цього Договору, яка користується послугами Виконавця. Від імені юридичної особи користування сайтом здійснюється уповноваженим працівником/представником такої юридичної особи.

Обліковий запис / обліковий запис - електронний кабінет користувача у функціональній системі сайту, за допомогою якого він може керувати своїми оголошеннями на Сайті. Обліковий запис / обліковий запис містить набір даних про Користувача, достатніх для його ідентифікації, обліку розміщених Користувачем оголошень, надходжень та використання засобів користувача та іншої інформації, необхідної для використання Користувачем сервісів Сайту.

Оферта - публічна пропозиція Виконавця, адресована будь-якій дієздатній фізичній та/або юридичній особі, укласти з ним Публічний договір про надання послуг на умовах, що містяться в цьому Договорі та всіх додатків до нього.

Персональні дані - це відомості або сукупність відомостей про фізичну особу, за допомогою яких фізична особа може бути ідентифікована.

Послуга - будь-яка операція, що не є постачанням товарів, пов'язана з наданням сервісу, що споживається в процесі здійснення певної дії або здійснення певної діяльності, для задоволення особистих потреб замовника.

Послуги / сервіс Сайту – будь-які платні та безкоштовні сервіси, що надаються Виконавцем за допомогою Сайту.

Реєстрація - прийняття Користувачем оферти на укладення цього Договору та процедура, в ході якої Користувач за допомогою заповнення відповідних форм Сайту надає необхідну інформацію для використання сервісів сайту та створення Облікового запису/акаунту. Реєстрація вважається завершеною лише у разі успішного проходження всіх її етапів відповідно до опублікованої на Сайті інструкції.

Розміщення - це дія Користувача, у тому числі публікація або активація одного оголошення. Розміщенням також є зміна існуючого оголошення, якщо така зміна передбачає зміну, та/або додавання товару, зміну суттєвих характеристик товару, зміну регіону.

Сайт - сайт у глобальній мережі Інтернет за адресою https://ukr.zone, додатки для мобільних пристроїв, що адмініструються Виконавцем або на підставі відповідних договорів підрядниками Виконавця, та який є інформаційно-комунікаційною платформою для розміщення оголошень.

Товар - будь-який матеріальний та нематеріальний об'єкт.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Виконавець пропонує Користувачеві послуги щодо використання сервісів сайту для розміщення інформації про товари (послуги) з метою подальшої купівлі або продажу різних товарів та послуг іншими Користувачами.

Всі домовленості щодо майбутньої взаємодії досягаються між Користувачами безпосередньо. Таким чином Виконавець не є учасником домовленостей Користувачів, а лише надає інформаційні послуги для розміщення рекламних оголошень.

ПРАВИЛА РОЗМІЩЕННЯ ОГОЛОШЕНЬ

Користувач отримує право розміщувати оголошення на Сайті після проходження процедури реєстрації, заповнивши форму із зазначенням дійсного номера мобільного телефону, а також інших даних, необхідних для реєстрації.

Користувач має право створити обліковий запис та увійти на сайт, використовуючи свій обліковий запис у Facebook через підключення Facebook Connect. Користувач, який не зареєстрований на Сайті, для реєстрації за допомогою Facebook, повинен ввести дані облікового запису (логін та пароль) Facebook на запит системи, після чого зможе скористатися сервісами сайту. Реєструючись на Сайті через підключення Facebook Connect, Користувач надає Виконавцю додаткові персональні дані. Детальна інформація про персональні дані, що надаються Виконавцю та оброблюються Виконавцем, наведена в окремому розділі Договору.

Використання можливостей та сервісів сайту означає прийняття зобов'язань дотримуватися правил та інструкцій щодо користування послугами Сайту.

Користувач несе відповідальність за всі дії з використанням його номера мобільного телефону та пароля для входу на сайт. Користувач має право користуватися сервісами Сайту лише за допомогою власного мобільного телефону та паролю. У разі передачі даних для доступу до облікового запису / облікового запису іншому користувачеві (іншій особі), такий обліковий запис / обліковий запис може бути заблокований на розсуд Адміністрації.

Користувач зобов'язується зберігати конфіденційність пароля і не розкривати (передавати) його третім особам.

Користувач зобов'язаний негайно змінити дані для входу на сайт, якщо у нього є причини підозрювати, що його телефон та пароль, які використовуються для входу на сайт, були розкриті або можуть бути використані третіми особами.

Користувач, який розміщує оголошення про продаж товарів або послуг на Сайті, зобов'язується розмістити інформацію про них відповідно до цього Договору та інструкцій, представлених на Сайті та надати точну та повну інформацію про товари чи послуги та умови їх продажу. Розміщуючи інформацію про товар або послугу, Користувач підтверджує, що він має право продавати цей товар або надавати цю послугу відповідно до вимог законодавства країн, де вони реалізуються.

Користувач гарантує, що пропоновані ним товари/послуги відповідають нормам якості, встановленим законодавством країн, для яких вони реалізуються та вільні від претензій третіх осіб.

Користувач гарантує, що запропоновані ним послуги, якщо їх надання вимагає спеціального дозволу, будуть надані відповідно до вимог законодавства країн, спеціальні органи яких будуть уповноважені здійснювати нагляд за такою діяльністю користувача.

Користувач зобов'язаний ретельно перевірити всю інформацію про товари та послуги, розміщені ним на Сайті та у разі виявлення невірної інформації, додати необхідні відомості в опис товару чи послуги. Якщо виправити неправильну інформацію неможливо, Користувач зобов'язаний анулювати оголошення та повторно розмістити інформацію про товар або послугу.

Користувач зобов'язується не розміщувати оголошення про продаж товарів, право на продаж яких відсутнє у Користувача.

Користувач зобов'язується не надавати активну підтримку та не розповсюджувати інформацію про послуги, що надаються конкурентами Виконавця, у тому числі інформацію про інші дошки оголошень та торговельні майданчики.

Користувач зобов'язується не надавати активну підтримку та не поширювати інформацію про Інтернет-ресурси, що пропонують товари та послуги, заборонені до продажу на Сайті.

Виконавець має право перемістити, завершити або продовжити термін демонстрації товару Користувача з технічних причин, що знаходяться під контролем або поза контролем Виконавця. Виконавець має право припинити демонстрацію оголошення, якщо Користувач зареєстрував товар або послугу з порушенням умов цього Договору або чинного законодавства.

Користувачеві забороняється:

• публікувати однакові оголошення з одного номера мобільного телефону;

• публікувати схожі за змістом оголошення, де очевидно, що йдеться про ту саму пропозицію;

• дублювати однакові оголошення з різних номерів мобільних телефонів;

• публікувати оголошення у рубриці, яка не відповідає змісту оголошення;

• публікувати оголошення, в заголовку яких містяться повторювані розділові знаки та/або не літерні символи;

• публікувати оголошення, в описовій частині яких зазначається вартість товару, відмінна від зазначеної у відповідному полі оголошення, призначеного для відображення вартості товару;

• публікувати оголошення, в описовій частині яких зазначаються умови купівлі-продажу товару, що суперечать умовам купівлі-продажу товару, зазначеним у відповідному полі оголошення, призначеного для інформування про умови купівлі-продажу товару;

• публікувати оголошення, опис, фотографії та/або заголовок яких не пов'язані з товаром, що продається;

• публікувати оголошення з пропозицією кількох товарів одночасно;

• вставляти посилання на ресурси, що містять шкідливі елементи або посилання на головну сторінку сайту;

• розміщувати оголошення про товар, якщо таке розміщення може призвести до порушення чинного законодавства;

• публікувати оголошення, у яких вартість товару не відповідає ринковій;

• публікувати оголошення, що спонукають користувача проводити передоплати та дії, які можуть вводити Користувача в оману.

Оголошення повинні відповідати географічній області та місту, обраному у відповідних функціональних налаштуваннях Сайту.

Оголошення можуть проходити вибіркову перевірку (модерацію) представниками Виконавця як перед, так і після розміщення.

У разі невідповідності певним правилам оголошення може бути видалено з сайту з боку Виконавця навіть якщо з боку користувача було здійснено оплату за розміщення такого оголошення.

Забороняється розміщувати оголошення, що рекламують продаж заборонених відповідним законодавством товарів та послуг.

Виконавець має право видаляти оголошення на вимогу правовласника або компетентних державних органів. Виконавець також залишає за собою право видаляти будь-які оголошення, які, на його думку, не відповідають вимогам цього Договору, вимогам розміщення оголошень, зазначеним на Сайті, принципам та основам суспільної моралі, а також оголошення, які можуть вводити Користувачів в оману щодо змісту запропонованих товарів. або послуг. Рішення про видалення є остаточним і не підлягає оскарженню. Вартість оплачених послуг Користувачеві не відшкодовується.

Адміністрація та модератори сайту мають право:

• вносити до тексту оголошення користувача виправлення, що стосуються орфографії та пунктуації, що не впливають на загальний зміст оголошення;

• переносити оголошення до інших рубрик сайту у разі виявлення більш підходящої рубрики для їх розміщення;

• відмовити в публікації оголошень, якщо вони не відповідають тематиці вибраних розділів, або порушують цей договір, та обмежувати кількість оголошень від одного користувача з метою зручності користування Сайтом без пояснення причин.

Не допускається використання некоректних характеристик предмета пропозиції в оголошенні. У тому числі використання цін, що не відповідають фактичній ціні реалізації товару чи послуги. Ціна має бути вказана повністю за весь товар чи послугу.

Заголовок оголошення повинен відповідати тексту самого оголошення та не повинен містити контактну або персональну інформацію про користувача (телефон, електронні адреси, адресу інтернет-ресурсу тощо).

Фото, що демонструє товар, запропонований Користувачем до продажу, має відповідати заголовку та тексту оголошення. На фото має бути зображений лише пропонований об'єкт. Стосовні фото та/або фото, завантажені з Інтернету, заборонені.

Для полегшення взаємодії між Користувачами, Виконавець може встановлювати обмежений доступ до контактної інформації інших Користувачів. Право на використання відомостей, наданих іншими Користувачами, обмежується цим Договором.

Виконавець не несе відповідальності за вміст оголошень або гіперпосилань на ресурси, зазначені в описі повідомлень користувачів.

Предметом оголошень можуть бути товари, реалізація яких не заборонена та не обмежена відповідно до законодавства країни, в яких вони реалізуються, і це не суперечить цьому Договору.

Для обліку кількості розміщених оголошень за одиницю приймається 1 (одне) розміщення.

УМОВИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ КОРИСТУВАЧІВ І УГОДА НА ОБРОБКУ

При розміщенні оголошень Користувачі сайту надають Виконавцю право на обробку їх персональних даних на умовах, визначених за адресою http://ukr.zone.

ВІДОМОСТІ, НАДАНІ КОРИСТУВАЧЕМ

Виконавець залишає за собою право зв'язуватися з Користувачем: надсилати інформаційні повідомлення до Особистого кабінету та/або надсилати повідомлення на мобільний телефон користувача.

Збір інформації здійснюється шляхом самостійного використання програмних засобів Сайту, вказівки Користувачем відповідних даних, необхідних для розміщення оголошень на ньому.

Інформація технічного характеру, що міститься в системі, наприклад, ip-адреса, відповідно до загальних правил інтернет-повідомлень, використовується Виконавцем у цілях, пов'язаних з обслуговуванням мережевого обладнання, та для агрегації загальної статистичної, демографічної інформації (наприклад, про регіон , з якого було здійснено з'єднання Користувачем).

Виконавець зберігає дані останнього доступу користувача до системи з метою забезпечення високої якості сервісів, пристосовуючись до індивідуальних потреб та інтересів користувача.

Користувач здійснює доступ до сервісу сайту протягом тимчасових проміжків безперервного використання - сесій. Зареєстрований Користувач здійснює доступ до частини сайту, яка доступна виключно після введення ним логіну та паролю, хоча б один раз протягом сесії.

Відключення збереження даних в останньому доступі до системи в налаштуваннях браузера не впливає на можливість використання сервісів сайту в цілому, однак може обмежити їх функціонал для користувача.

Дані останнього доступу до системи також використовуються для збирання статистичної інформації про використання послуг користувачами.

Користувачеві забороняється надавати інформацію з порушенням умов цього Договору або прав третіх осіб, зокрема інформація не повинна містити:

• вульгарних, образливих виразів;

• пропаганду ненависті, насильства, дискримінації, расизму, ксенофобії, міжнаціональних конфліктів;

• заклики до насильства та протиправних дій;

• дані, що порушують особисті (немайнові) права чи права інтелектуальної власності третіх осіб;

• інформацію, що сприяє шахрайству, обману чи зловживання довірою;

• інформацію, що призводить до здійснення операцій із краденими або підробленими предметами;

• інформацію, яка порушує або зазіхає на власність третіх осіб, комерційну таємницю або право на недоторканність приватного життя;

• особисту або ідентифікуючу інформацію про інших осіб без їхньої згоди;

• інформацію, що містить відомості, що посягають на недоторканність приватного життя, що ображає чиюсь честь, гідність або ділову репутацію;

• інформацію, що містить наклеп або загрози на адресу будь-кого;

• інформацію, що має характер порнографії;

• інформацію, яка завдає шкоди неповнолітнім;

• помилкову та неправдиву інформацію, інформацію, яка вводить в оману;

• віруси або будь-які інші технології, які можуть завдати шкоди сайту, Виконавцю або іншим користувачам;

• інформацію про послуги, які вважаються аморальними, таких як: проституція, або інші форми, що суперечать нормам моралі або закону;

• посилання або інформацію про сайти, що конкурують із сервісами сайту Виконавця;

• інформацію, що є «спамом», «листом щастя», «схемою пірамід» або небажаною або брехливою комерційною рекламою;

• інформацію, що розповсюджується інформаційними агентствами;

• інформацію із пропозицією заробітку в інтернеті, без вказівки фізичної адреси та прямих контактів роботодавця; • відомості виключно рекламного характеру без пропозиції конкретного товару або послуги;

• інформацію, яка будь-яким іншим способом порушує законодавство України.

У разі подання оголошення з пропозиціями послуг, що підлягають ліцензуванню, в тексті оголошення потрібно вказувати номер ліцензії та найменування органу, який видав ліцензію.

ПРИЧИНИ ВИДАЛЕННЯ ОГОЛОШЕНЬ

Оголошення користувача можуть бути видалені Виконавцем за порушення Користувачем умов цього Договору та з наступних причин:

• Користувач вже має на Сайті активне аналогічне оголошення з рекламою цього товару;

• інформація, що міститься в оголошенні, є неправдивою, що підтверджується контрольною перевіркою, проведеною Адміністрацією (наприклад, контрольним дзвінком за телефоном, зазначеним у оголошенні або іншими доказами, достовірність яких не викликає розумних сумнівів);

• заголовок оголошення не містить інформації про пропонований товар;

• повідомлення або коментар до фотографії містять посилання на сторонні Інтернет-ресурси;

• фотографія не має очевидного змістового зв'язку з текстом оголошення або не адекватно ілюструє текст оголошення;

• фотографія містить елементи інтерфейсу користувача, абстрактні малюнки і т.д.;

• фотографія містить будь-яку рекламну інформацію (посилання на сайт, e-mail, номер телефону, Skype, IСQ, ID у соцмережах, ID інших месенджерів тощо);

• фотографія поганої якості, зображуваний предмет невиразний;

• оголошення надано в рубрику, яка не відповідає змісту оголошення;

• Виконавець отримав за оголошенням від третіх осіб скаргу від власника майнових прав інтелектуальної власності та/або запит уповноваженого органу державної влади щодо порушення майнових прав інтелектуальної власності третіх осіб у зв'язку з розміщенням оголошення;

• Виконавець отримав обґрунтовану скаргу іншого користувача щодо порушення його прав розміщенням оголошення.

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

Всі об'єкти, доступні на сайті ukr.zone, включаючи елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, комп'ютерні програми, бази даних, музика, звуки та інші об'єкти, а також будь-який контент, розміщений на сервісах сайту є об'єктами виняткових прав Виконавця, Користувачів та інших правовласників.

Використання контенту та будь-яких інших елементів сервісів можливе лише в рамках функціоналу, запропонованого тим чи іншим сервісом Сайту. Жодні елементи утримання сервісів Сайту, а також будь-який контент, розміщений на сервісах сайту, не можуть бути використані іншим чином без попереднього дозволу правовласника. Під використанням розуміється, зокрема, але з виключно: відтворення, копіювання, переробка, поширення будь-який основі тощо.

Користувач, погоджуючись на всі умови цього Договору, надає Виконавцю чинне територіально необмежене, безстрокове, безвідкличне, невиключне, субліцензоване право на використання, публікацію, збирання, демонстрацію, копіювання, дублювання, відтворення, а також про надані їм відомості, зображень та фотографій. Перелічені вище права надаються Виконавцю безкоштовно (без виплати). При цьому Користувач зберігає всі майнові права на зміст інформації, яка розміщується в оголошенні. Крім перерахованого, Користувач надає право доступу до розміщеної ним інформації всім користувачам сайту. Користувач погоджується з тим, що текст оголошень, фотографії та інші матеріали, додані до оголошення, можуть бути використані Виконавцем під час підготовки рекламних матеріалів, статей, звітів, аналізів тощо, та використовуватись Виконавцем на власний розсуд без додаткової згоди з боку користувача , без виплати винагороди

Користуючись сервісами сайту ukr.zone, Користувач підтверджує, що несе особисту відповідальність за зміст розміщених ним оголошень, а також має всі необхідні права, ліцензії, дозволи на розміщення інформації в оголошенні на Сайті, включаючи без обмежень усі патенти, торгові марки, комерційні таємниці, авторські права, або має відповідну згоду, ліцензію або дозвіл всіх ідентифікованих в оголошенні осіб та компаній для використання їх імен, торгових марок або зображень, якщо це необхідно відповідно до чинного законодавства.

Використовуючи Сайт, Користувач дає згоду на отримання повідомлень рекламного характеру, Виконавець має право надсилати Користувачеві за допомогою сервісів сайту, в Особистий кабінет користувача, месенджери (Viber, Telegram), номер телефону.

Користувач зобов'язується:

• не вчиняти дій, які можуть призвести до непропорційно великого навантаження на інфраструктуру Сайту;

• не використовувати автоматичні програми для отримання доступу до Сайту без письмового дозволу Виконавця;

• не копіювати, не відтворювати, не змінювати, не розповсюджувати та не подавати громадськості будь-яку інформацію, що міститься на Сайті (крім відомостей, наданих самим Користувачем) без попереднього письмового дозволу Виконавця;

• не перешкоджати та не намагатися перешкоджати роботі та іншій діяльності на Сайті;

• не перешкоджати дії автоматичних систем або процесів, а також інших заходів з метою запобігти або обмежити доступ на Сайт;

• не використовувати відомості, надані іншим Користувачем, з іншою метою, крім для досягнення домовленостей безпосередньо з цим користувачем, без письмового дозволу іншого користувача.

Користувачеві забороняється:

• обговорення дій модераторів та адміністрації сайту іншим чином, крім як за допомогою особистого листування з модераторами через послуги сайту;

• використання імен користувачів, схожих на імена інших користувачів, щоб видати за них себе та писати повідомлення від їхнього імені.

Користувач погоджується з тим, що його персональні дані, що містяться в Обліковому записі/акаунті користувача, є загальнодоступними та будь-який користувач сайту має можливість ознайомитися з ними, крім персональних даних, доступ до яких користувач може обмежити за наявності відповідного функціоналу Сайту.

Виконавець зобов'язується докладати всіх зусиль для належного виконання своїх зобов'язань за цим Договором, включаючи нормальну роботу сервісів Сайту та нерозповсюдження третіх осіб персональних даних, наданих Користувачем, за винятком випадків, передбачених законодавством.

Виконавець може періодично встановлювати обмеження щодо використання сервісів сайту, зокрема максимальну кількість днів зберігання оголошень та їх розмір. Виконавець має право будь-якої миті змінити або припинити роботу сервісів Сайту або їх частини, попередньо повідомивши про це користувачеві, не несучи при цьому відповідальності за подібні зміни або припинення.

Виконавець може заборонити Користувачеві доступ до Сайту, якщо Користувач порушує умови цього Договору. Факт порушення вважається підтвердженим, якщо Користувачу було повідомлено адміністрацією сайту про ведення діяльності, що порушує правила сайту, Правила публікації оголошень або прав третіх осіб.

Виконавець залишає за собою право в будь-який момент видалити або відключити обліковий запис користувача, а також видалити всі розміщені оголошення Користувача, залишивши попереднє повідомлення користувачеві, про відключення його облікового запису на свій розсуд, і не несучи при цьому відповідальності за свої дії перед Користувачем та третіми особами.

Виконавець має право на свій розсуд не приймати, видаляти або переміщувати будь-яке розміщене на Сайті оголошення за порушення умов цього Договору.

Виконавець має право передати Сайт з усіма його сервісами та змістом, включаючи персональні дані користувачів, свого правонаступника за договорами або з інших підстав. Процедура передача має відбуватися відповідно до вимог чинного законодавства України.

Користувач має право надсилати скарги з питань роботи сайту електронною поштою support@ukr.zone, які будуть розглянуті протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту їх надходження або з моменту отримання повної інформації по суті скарги.

Виконавець на основі аналізу діяльності Користувача на Сайті має право відносити користувача до категорії Бізнес-користувач, незалежно від того, Користувач відніс себе до цієї категорії під час публікації оголошення. Для віднесення користувача до категорії Бізнес користувач достатньо наявності у діях користувача однієї з наступних ознак:

наявність у тексті оголошення посилання на сайт/сторінку веб-сайту;

наявність у тексті оголошення інформації про можливість вибору іншої моделі товару, наявність товару в асортименті, різних розмірів товару, можливість замовлення товару, надання Користувачем гарантії на товар.

ОПЛАТА ПОСЛУГ

Замовлення (акцепту) платних послуг Виконавця здійснюється Користувачем на відповідній сторінці замовлення, або у відповідному розділі мобільної версії сайту, в особистому обліковому записі, а також у будь-яких інших відповідних розділах сайту.

Користувач зобов'язується ознайомитись з цінами на платні послуги Виконавця. Вартість вибраної послуги доступна на сторінці замовлення та залежить від параметрів замовлення.

Виконавець має право в односторонньому порядку переглядати ціни на послуги та вводити нові тарифні плани. Про встановлення нових цін Виконавець повідомляє Користувачів шляхом опублікування повідомлення про це на Сайті або в Особовому кабінеті. Оплата платних послуг Виконавця здійснюється шляхом внесення 100 (сто) відсотків передоплати вартості за відповідну замовлену платну послугу Виконавця.

Всі грошові транзакції Користувача (надходження та використання коштів) враховуються у сервісі сайту «Платежі», доступному для користувача. Користувач має можливість самостійного ознайомлення з надходженням та використанням коштів на платні послуги Виконавця за допомогою сервісу сайту «Платежі».

Користувач має можливість сплатити Виконавцю кошти авансом з метою їх використання у майбутньому для замовлення платних послуг Виконавця. В результаті залишок доступних коштів Користувача, який відображається у сервісі «Платежі», буде збільшено (далі – «поповнено»).

Внаслідок оплати послуг Виконавця сума доступних для користувача коштів зменшується на суму вартості послуг Виконавця.

Користувач самостійно відповідає за правильність здійснюваних ним платежів, зокрема, але не виключно за правильність зазначення необхідних даних, реквізитів платежу тощо. У разі помилки користувача при переказі коштів Виконавець не несе зобов'язань щодо повернення Користувачеві коштів, якщо в результаті помилки кошти не були зараховані на рахунок Виконавця.

Засоби в Особистому кабінеті користувача в розділі «Платежі» не підлягають поверненню Користувачеві і можуть бути використані для оплати платних послуг Виконавця.

Рішення про відмову від повернення сплачених коштів приймається виключно Виконавцем.

Повернення може бути здійснене лише до моменту фактичного надання послуг або в день їх оплати для окремих послуг.

Кошти, сплачені за розміщення оголошень, які не відповідають Правилам публікації оголошень, або містять заборонені товари, послуги, пропозиції та при блокуванні акаунта не повертаються.

У разі систематичних (два і більше разів) порушень умов цього Договору повернення сплачених Користувачем коштів відбувається на підставі рішення адміністрації Виконавця після відповідного звернення користувача. Адміністрація має право відмовити у поверненні коштів Користувачеві, який систематично порушує умови Договору.

Відносини з Бізнес-користувачами, які є суб'єктами підприємницької діяльності, зареєстрованими у порядку, встановленому законодавством України, регулюються відповідними договорами з Виконавцем.

ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Користуючись сервісами сайту ukr.zone, Користувач підтверджує свою згоду з тим, що він використовує Сайт та його сервіси повністю оцінюючи та несучи всі ризики, пов'язані з використанням розміщених на Сайті оголошень, а Виконавець, у тому числі його керівництво, співробітники та агенти, що не несуть жодної відповідальності за зміст розміщених на Сайті оголошень, за будь-які збитки та втрати, що стали результатом використання розміщених на Сайті оголошень користувача та інші дані.

Виконавець не є організатором або ініціатором угод між Користувачами та/або третіми особами. Сайт є торговельною комунікаційною платформою, яка надає можливість Користувачам розміщувати оголошення з реалізації, продажу та купівлі дозволених законодавством України товарів та послуг у будь-який час, з будь-якого місця та за будь-якою ціною.

Виконавець не контролює достовірність розміщених користувачами в оголошеннях. Виконавець не несе відповідальності за будь-які збитки, заподіяні внаслідок вчинення угоди або неналежної поведінки будь-якої сторони угоди, укладеної за допомогою розміщення на Сайті Користувачем оголошення.

Виконавець не несе відповідальності за поведінку користувачів або пропоновані ними товари, зазначені в оголошеннях. Усі суперечки та конфлікти між Користувачами вирішуються ними самостійно без залучення Виконавця.

Виконавець при обробці персональних даних користувача зобов'язується здійснити всі розумні організаційні та технічні заходи для захисту персональних даних Користувача від неправомірного доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження та інших неправомірних дій з інформацією з боку третіх осіб. Разом з тим, не виключено, що в результаті збоїв у роботі сайту, вірусної або хакерської атаки, технічних несправностей або інших обставин треті особи можуть отримати неправомірний доступ до персональних даних користувача, а також персональні дані користувача можуть бути знищені, змінені, заблоковані, скопійовані, поширені чи з ними можуть бути проведені інші неправомірні дії. Користувач це розуміє і погоджується з тим, що не пред'являтиме претензії до Виконавця у зв'язку із зазначеними обставинами у разі їх настання.

Якість, безпека, законність та відповідність товару або послуги їх опису, а також можливість користувача продати або придбати товар/послугу знаходяться поза контролем та відповідальність Виконавця.

Користувач не може робити висновок, що пропозиція продажу або придбання будь-якого товару чи послуги є дійсними та легальними, виходячи з факту розміщення оголошення про продаж та/або придбання товару на Сайті. Виконавець не несе відповідальності за укладення та виконання угоди Користувачем Сайту. Користувач бере на себе повну відповідальність за свої дії.

Якщо у Користувача виникають претензії до іншого користувача в результаті використання останніх послуг Сайту, Користувач погоджується пред'являти ці вимоги самостійно та без втручання з боку Виконавця, а також звільняє Виконавця (разом з його уповноваженими особами) від виконання будь-яких вимог, зобов'язань , сплати компенсацій щодо відшкодування збитків, витрат (включаючи судові збори, виконавчі збори, адвокатські гонорари та винагороди інших осіб, залучених Користувачем для врегулювання спірних ситуацій), відомих або тих, що можуть виникнути у майбутньому.

Користувач має право повідомити Виконавця про факт порушення його прав іншим Користувачем, скориставшись зверненням на адресу support@ukr.zone. У разі обґрунтованості скарг Користувача, Виконавець на свій розсуд видаляє оголошення, яке порушує права користувача.

Виконавець не несе відповідальності за повне або часткове невиконання зобов'язань щодо надання доступу до Сайту та інших зобов'язань за цим Договором, якщо таке невиконання або часткове невиконання стало наслідком надзвичайних обставин (стихійних лих, актів терору, диверсії та саботажу, страйків, зміни політичного) режиму та інших політичних ускладнень, зміни законодавства, рішень законодавчих та/або виконавчих органів влади, військових дій, масових протестів та інших обставин, що перебувають поза розумним контролем Виконавця), за умови, що ці обставини безпосередньо вплинули на можливість виконання цього Договору.

Виконавець не несе відповідальності за неполадки в роботі сайту, спричинені технічними перебоями в роботі обладнання та програмного забезпечення.

Виконавець не несе відповідальності за неполадки в роботі сайту, часткове або повне невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором у випадку, якщо неполадки у роботі сайту, часткове або повне невиконання або неналежне виконання зобов'язань Виконавця за цим Договором було спричинено збоями, несправностями та відмовами обладнання; збоями та помилками програмного забезпечення; збоями, несправностями та відмовими систем зв'язку, енергопостачання, кондиціювання та інших систем забезпечення функціонування обладнання, і якщо такі обставини безпосередньо вплинули на можливість виконання Виконавцем умов цього Договору.

Ні за яких умов Виконавець, його керівництво, співробітники та агенти не несуть відповідальності за прямі, непрямі збитки Користувача, виплачені ним штрафні санкції будь-якого характеру (навіть якщо Виконавця було попереджено про можливість таких збитків), внаслідок використання Сайту та його сервісів Користувачем, включаючи без обмеження випадки, у яких збитки (збитки) стали результатом використання або неправильного використання Сайту та його сервісів.

Ніщо в цьому Договорі не може розумітися як встановлення між Користувачем та Виконавцем агентських відносин, відносин товариства, відносин спільної діяльності, трудових відносин, або якихось інших відносин, які прямо не передбачені цим Договором.

Виконавець несе відповідальність за рекламу, розміщену на сервісах сайту, виключно в межах, встановлених чинним законодавством.

Виконавець не несе відповідальності за збереження інформації облікового запису Користувача, можливість використання сервісів сайту, збереження та можливість використання коштів на особистому рахунку користувача, у разі блокування або заборони використання сторонніх сервісів, за допомогою яких Користувач здійснює оплату, реєстрацію та/або вхід на сайт, що знаходяться поза контролем Виконавця.

ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ І ПРИПИНЕННЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ САЙТУ

Цей Договір набирає чинності з початку використання Користувачем будь-якого сервісу сайту або з моменту реєстрації Користувача на Сайті і діє безстроково.

Користувач має право припинити свою реєстрацію на Сайті в односторонньому порядку, без попереднього повідомлення про це Виконавця та пояснення причин. У такому разі цей Договір є розірваним. Датою розірвання цього Договору Користувачем є дата припинення реєстрації Користувача на Сайті. Розірвання цього Договору Користувачем не передбачає необхідності надсилання Користувачем Виконавцю письмових документів або повідомлень засобами зв'язку.

У разі, якщо Виконавцем було внесено будь-які зміни до цього Договору у порядку, передбаченому наступним розділом цього Договору, з якими Користувач не погоджується, Користувач зобов'язаний припинити використання сервісів Сайту. Факт продовження використання сервісів сайту є підтвердженням згоди користувача з відповідною новою редакцією цього Договору.

Розірвання Договору з Користувачем може бути здійснене Виконавцем в односторонньому порядку в наступних випадках:

• порушення Користувачем, або іншою особою, яка отримала доступ до сервісів Сайту через обліковий запис користувача, положень цього Договору, заподіяння будь-якої шкоди Виконавцю, в тому числі його репутації або іншим Користувачам сервісів Сайту;

• здійснення Користувачем, або іншою особою, яка отримала доступ до сервісів Сайту через обліковий запис Користувача, інші дії, що суперечать політиці Виконавця.

У разі розірвання Виконавцем в односторонньому порядку цього договору з Користувачем, Виконавець має право обмежити можливість користувача здійснити повторне укладання цього Договору з метою отримання доступу до сервісів сайту. У цій ситуації правові відносини між Виконавцем та Користувачем можуть бути встановлені повторно лише після прийняття адміністрацією Виконавця відповідного рішення.

ЗМІНИ ДО ДОГОВОРУ

Цей Договір може бути змінений Виконавцем в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення, нова редакція Договору набирає чинності з моменту її розміщення в мережі Інтернет за вказаною в цьому абзаці Договору адресою, якщо інше не передбачено новою редакцією Договору. Редакція Договору, що діє, завжди знаходиться на сторінці за адресою https://ukr.zone/policy/public-offer/

Будь-який додаток до цього Договору або умови цього Договору, на які є посилання в тексті цього Договору, можуть бути змінені Виконавцем в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення.

У такому разі нова редакція Додатку або нова редакція умов цього Договору, на які є посилання в тексті цього Договору, набирає чинності з моменту розміщення нової редакції додатка до цього Договору або нової редакції умов, на які є посилання у тексті цього Договору, якщо інше не передбачено новою редакцією додатка до цього Договору або новою редакцією умов, на які є посилання у тексті цього Договору.

На сторінці https://ukr.zone/policy/public-offer/ завжди знаходиться тільки актуальна інформація з діючими умовами Договору Публічної Оферти.

Продаж авто на UKR.ZONE
Додати безкоштовне оголошення
про продаж авто
Продати авто